Správní poplatky a úrok z prodlení

Úrok z prodlení

v případě prodlení s úhradou má člen společenství povinnost uhradit úrok z prodlení, výše úroku činí jedno promile dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení bude účtován pouze v měsících, kdy celková dlužná částka překročí 5000 Kč.

Sazebník správních poplatků

 • Výše správních poplatků se stanovuje přiměřeně nákladům na příslušný úkon.
 • Nerozhodne-li shromáždění jinak, platí tento seznam správních poplatků:
  1. zaslání výzvy k úhradě nedoplatku doporučeným dopisem……………………………….. 100 Kč
  2. sepsání dohody o splacení nedoplatku……………………………………………………………. 200 Kč
  3. zaslání předžalobní upomínky k úhradě nedoplatku doporučeným dopisem………… 500 Kč
  4. příprava podkladů pro podání žaloby…………………………………………………………….. 2000 Kč
  5. zrychlené zveřejnění dokladu nebo vytvoření fotokopie dokladu………………………. 100 Kč

Nejprve jsou dlužníci informování o svém dluhu e-mailem, telefonicky či SMS, tak aby informování bylo průkazné. Toto informování je bez poplatků.