Komplexní správa nemovitostí

Tučně jsou uvedeny služby, které obvykle jiné správní firmy neposkytují nebo nemají v paušální ceně.
V textu jsou použity pojmy pro SVJ. Pro BD: výbor=představenstvo, vlastník=člen BD, shromáždění=členská schůze.

V oblasti předpisu a evidence plateb:

 • evidence vlastníků jednotek, sledování změn vlastnictví a počtu uživatelů jednotek,
 • předpis a kontrola úhrad veškerých plateb, rozúčtování zálohových plateb na jednotky,
 • vedení přehledu neplatičů, vymáhání dlužných plateb (včetně příslušenství i náhrady za škody vzniklé na spravovaném majetku) telefonicky či osobním jednáním s neplatiči (máme mnohem lepší zkušenosti než s dopisy), zasílání upomínek, příprava podkladů pro vymáhání plateb,
 • provádět a předat výboru vyúčtování služeb, vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • 1x ročně rozesílat vlastníkům jednotek výsledky vyúčtování služeb,
 • po dohodě s výborem upravovat zálohy za služby v závislosti na výsledcích vyúčtování.

V oblasti účetní:

 • vést účetnictví, vypracování daňového přiznání a účetní uzávěrky (tak aby podávala reálný obraz předmětu účetnictví a finanční situace, vést evidenci nákladů na provoz domu),
 • mzdy a odměny výboru formou dohody o provedení práce (mají nejnižší režii) – evidence práce, evidence srážkových daní, jejich placení a výkaz pro finanční úřad,
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur včetně kontroly věcné správnosti,
 • archivovat, chránit před poškozením a zneužitím veškerou dostupnou dokumentaci a doklady domu,
 • průběžně sledovat stav finančních prostředků domu.

V oblasti technické:

 • vedení technické evidence a projektové dokumentace domu, jednotek, pozemků,
 • pravidelná kontrola stavu domu týdněvčasné vyhledávání poruch, kontrola kvality úklidu,
 • zpracování plánů oprav, údržby a modernizace domu, vedení evidence závad,
 • předkládat výboru návrhy na zlepšení technického a stavebního stavu domu a další záměry hospodaření,
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním (el. energie, plyn, voda, teplo, odpad, apod.),
 • zajištění montáže a výměn měřidel, *odečty poměrových měřidel vody a tepla,
 • evidence a zajištění pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných předpisů,
 • zajištění non-stop havarijní služby bez paušálu, zajištění servisu výtahu,
 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů – revizní firmy, servis výtahů (např. podařilo se nám snížit nabídnutou cenu na opravy výtahu o 70 %),
 • snížení nákladů na provoz domu hledáním levnějších dodavatelů (banka, dodavatel elektřiny, revizní firmy, údržbáři…),
 • pravidelná drobná údržba (výměna žárovek, zámků, promazání zámků a dveří, seřízení zavíračů dveří, odstraňování plevele podél domu, větrání sklepních prostor),
 • zajištění (v některých případech *provedení) instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských, deratizačních a dalších prací,
 • * (u menších prací zdarma) kontrola rozsahu a kvality práce dodavatelů, pořizování fotodokumentace před a po provedení práce, případně i během práce, řešení reklamací,
 • zajištění a kontrola pravidelného úklidu společných prostor domu,
 • *řešení nepatřičných věcí v kočárkárně či jiných společných prostorách (uskladněných věcí které tam nepatří),
 • *zajištění rozsáhlých oprav a rekonstrukcí společných částí domu, získání potřebné dokumentace, poctivé výběrové řízení na dodavatele (např. jsme řešili opravu ohnutých okapů – na­bídky na opravu byly za 300, 120 a 70 tis., což se mi zdálo hodně, pak jsem našel horolezce, který je opravil za 5 tis.),
 • *získání (nebo zajištění) příslušných povolení,
 • * řešení nestandardních či složitých problémů, (důmyslné střešní sněhové zachytávače, efektivní vytápění okapů, efektivní sušení po povodních, rychlé a promyšlené řešení povodňové situace…).

V oblasti administrativní a právní:

 • připravovat a dělat schůze výboru přes internet, včetně hlasování,
 • *připravovat a dělat hlasování společenství přes internet, korespondenční hlasování,
 • informace na internetu – náklady, informace o domě, smlouvy, stanovy, výsledky předchozích shromáždění, vyúčtování, neplatiči, počty bydlících, (foto)dokumentace oprav, diskuze vlastníků (o opravách a úpravách), seznam zajímavých informací,…
  Tyto 3 body podrobněji viz Elektronická správa,
 • vyřizovat agendu za výbor při jednání s poštou a finančním úřadem,
 • zastupovat společenství při jednání o pojistných událostech, při realizaci pojistné smlouvy,
 • jednat s vlastníky či nájemníky, kteří způsobili nějakou škodu na společných prostorách,
 • *vylepšení stanov SVJ a domovního řádu (vypracovali jsme je velmi pečlivě, domovní řád také v ruštině),
 • sledování změn zákonů týkající se SVJ,
 • *právní servis (menší služby zdarma) – porady, smlouvy, soudní řízení, zápis do obchodního rejstříku, kontrola či úprava uzavřených smluv např. pojistné smlouvy. U složitých případů zajištění právního poradenství právníkem.

Další služby:

 • účastnit se schůzí výboru (v případě zájmu), i večer,
 • komunikace téměř v jakoukoliv dobu (s určitými pravidly a dle důležitosti),
 • *operativní služby – řešit specifické problémy večer či v noci (poruchy či havárie (na co není třeba volat havarijní službu nebo dodavatele služeb), vyplavení bytu),
 • *půjčení vybavení (krátkodobě zdarma) jako žebřík, lopata, hadice a dalšího nářadí,
 • *dle dohody další služby.

Vysvětlivky:

* = služba není v ceně paušálu, je účtována 230 Kč/hod.; u některých služeb upřesnění v závorce.
„zajištění“ = znamená, že tuto práci zajistíme přes externí dodavatele (kteří budou fakturovat přímo SVJ).

V odměně správce za plnění předmětu smlouvy nejsou zahrnuty náklady na: materiál na provoz a opravy, jednání s úřady, výpisy z úřední dokumentace, ověřování dokumentů společenství (kolkové známky, poplatky úřadům apod.), poštovné, soudní poplatky, odměny advokátů, znalců, auditorů, daňových poradců, posudky a vypracování smluv a stanov, vypracování přehledů a hlášení nad rámec smlouvy, překlady, přepravu do jiných míst, odměny za zpracování podkladů pro banky za účelem poskytnutí úvěru apod.

Další info:

Pro správu využíváme software SSB2000, který se vyznačuje vysokou propracovaností. Jedná se o aplikaci pro komplexní správu domů, která umožňuje vést podrobnou evidenci bytů a domů, spravovat veškerou ekonomiku týkající se domů a mnoho dalšího.
Máme pojištění odpovědnosti podnikatelů v rozsahu pojistného krytí 1 mil. Kč (což je pro tento druh podnikání zcela dostačující výše).