Pravidla pro soukromé stavební rekonstrukce

Provádění stavebních rekonstrukcí či změn v bytech vyžaduje určitá pravidla, která jsou uvedena ve stanovách či domovním řádu, zde je jejich souhrn.


Tato pravidla jsou z důvodu zamezení škod společných částí domu a minimalizace obtěžování obyvatel domu. Uživatel bytu je tedy povinen:
 1. předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby a vyjádření příslušného stavebního úřadu, případně rozhodnutí, bylo-li vydáno,
 2. ostatní stavební úpravy ve svém bytě konzultovat předem s výborem (např. odstranění většiny příček je velmi problematické protože stojí na sobě),
 3. umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků,
 4. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu a pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž umožnil přístup do domu,
 5. vypnutí přívodu vody oznámí Uživatel alespoň 1 den předem na vstupní domovní dveře, kde uvede předpokládaný začátek a konec uzavření přívodu a poskytne kontaktní údaje na sebe a na osobu/y provádějící stavební práce. K uzavření využije ventil příslušné stoupačky, hlavní ventil jen pokud to jinak nejde,
 6. Uživatel je povinen oznámit výboru časový harmonogram a plánovaný rozsah prací delších jak jeden den. Zároveň vyvěsí oznámení o rekonstrukci na vývěsku domu. Oznámení bude obsahovat zejména:
 7. • předpokládané datum zahájení a ukončení prací,
  • pravidelné oznamování nutnosti vypnout vodu apod. v předstihu min. 1 den,
  • předpokládané omezení užívání společných prostor pro uživatele jednotek (např. skladováním odpadu a materiálu), včetně termínu odklizení materiálu,
  • kontakt na sebe a případně firmu provádějící práce,
 8. při provádění prací, přepravě materiálu apod. zajistí Uživatel zabránění poškození společných částí a zařízení domu (výtah, schodiště, zábradlí, dveře, chodby, malby a nátěry). Případné škody Uživatel nebo vlastník opraví či uhradí jejich opravu,
 9. Uživatel zajistí průběžný úklid společných prostor a odvoz vzniklého odpadu. Do popelnice není dovoleno dát více jak jeden kýbl stavebního odpadu, po dohodě s výborem lze dočasně uskladnit na dvoře suť či jiné věci k likvidaci,
 10. výtahy lze použít pro účely stěhování, přepravy materiálu pouze při použití pomůcek zabezpečujících ochranu interiéru výtahů (obložení stěn a podlážky apod.) a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahů, zvláště pak respektování max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen a jejich upevnění proti posunutí.